12. 3. 2021

5 pozitivních zpráv roku 2020 pro senseZOOM

Rok 2020 byl časem k tomu, abychom si uvědomili hodnoty, zpomalili a pracovali na vlastním vývoji.“ Kolikrát jste tohle už slyšeli? V senseZOOM jsme museli řešit, jak reálně našim klientům v době pandemie pomoci a některé měsíce tak byly mnohem nabitější než obvykle.  

S tím, co minulý rok přinesl, jsme nemohli počítat ani my, ani naši klienti. Těch se bohužel dotkl o trochu více než nás (i když jsme proti roku 2019 vyrostli, plánovali jsme původně o 30 % víc). A jak klientům tuto nepříznivou situaci pomáháme překonat? Tam, kde je potřeba, využíváme naší největší výhodu: flexibilitu. Díky našemu modelu fungování jsme mohli celý tým, který na klientovi pracuje, přestavit přesně dle jeho momentálních potřeb a spolupráci nastavit tak, aby vyhovovala aktuálním podmínkám – někde jsme měnili složení týmu víc na exekutivu, někde jsme ubírali a někde přidávali. Kromě mnoha výzev nám ale rok 2020 přinesl i spoustu pozitiv. Z nich jsme se rozhodli vybrat 5 nejzásadnějších. 

1. Přivítali jsme v týmu nové tváře

A to jak z řad externistů, tak in-house zaměstnanců. Posunuli jsme tím naše služby o úroveň výš a do potřeb klientů se trefujeme zase o něco přesněji. Stále však nejsme úplně kompletní – hledáme Marketing Managera, který by prázdné místo v srdci naší firmy spolehlivě zaplnil. 

2. Máme grafické studio

V průběhu našeho fungování jsme si všimli, že nám přibývá stále více zakázek týkajících se grafiky. To nás přivedlo k myšlence založení vlastního grafického studia a na konci roku 2020 jsme vám tak mohli představit @Prime. Jsme díky němu flexibilnější v péči o firmy, které v současné době potřebují pracovat s brandem a vizuální identitou nebo jen potřebují web. Těšíme se, až vám budeme moci ukázat všechny ty krásné věci, které Prime tvoří. 

3. Zazoomovali jsme na Novákovy sociální sítě

Neméně důležité jsou i úspěchy, které jsme oslavili u našich klientů. U @NOVÁK maso – uzeniny se nám podařilo posunout sociální sítě na úplně novou úroveň. Díky tomu pozorujeme jak pozitivní komerční výsledky, tak vyšší spokojenost zákazníků, což je v tomto případě to nejdůležitější. Spustili jsme také spoustu lokálních kampaní, díky kterým se nám daří na zákazníky řeznictví lépe cílit a mít k nim zase o něco osobnější přístup. Také jsme vylepšili klientovy produktové fotky – jejich zvěřinová či zabíjačková kampaň patří mezi ty, na které jsme obzvlášť pyšní.

4. Co se povedlo u Group-IPS a Crowdberry

Pro @Group-IPS se nám podařilo rozjet médium, které už možná největší boom zažilo, ale u technologické firmy jde o zajímavý kanál: podcast. Ten nese název The HUB a představují se v něm všechny výrazné osobnosti z Group-IPS, které jeho pomocí předávají dál své zkušenosti a poznatky ze všech odvětví firmy. Pokud vás zajímá cokoli týkající se (nejen) projektového managementu, doporučujeme si ho poslechnout na Apple Podcasts nebo Spotify.

U @Crowdberry bylo největší výzvou přenést všechna face-to-face setkání, pro investování tolik potřebná, do online světa. Pořádně jsme si tak osvojili vše, co je potřeba nejen k uspořádání úspěšného webináře, ale třeba i jeho moderování. Dále jsme pomohli úspěšnému zafinancování společnosti Isadore Apparel, která následně díky Crowdberry kampani mohla slavit úspěchy v oblasti prodeje. Opomenout nechceme ani Footshop, jehož zafinancování bylo na Crowdberry platformě bezpochyby nejvýraznější událostí. V neposlední řadě jsme se podíleli i na spuštění nového oddělení, které se soustředí na hledání investičních příležitosti v oblasti nemovitostí. 

5. senseZOOM a továrna na čokoládu

Obrovskou změnou díky nám prošla i Chocotopia, které jsme pomohli nejen s novou podobou celého brandu, ale i s vylepšením komunikace. To byl pro nás sám o sobě velký úspěch, ovšem tím nejdůležitějším bylo rozhodně spuštění Chocolate Experience Centra v Průhonicích. Rozjeli jsme online i offline kampaň a postarali se tak, aby se o jeho otevření dozvědělo co nejvíce lidí. 

V závěru bychom rádi poděkovali všem, kteří s námi tímto sice náročným, ale zato zkušenostmi nabitým, rokem prošli. Na velký otazník v podobě 2021 jsme plně připraveni a těšíme se, co nám přinese! 

12. 3. 2021

5 Positive News Items from 2020 for Sensezoom

“The year 2020 was a time for us to recognise our values, slow down and work on our own development.” How many times have you heard that already? At senseZOOM, we also had to figure out how to best survive this new situation. Plus, thanks to how closely connected we are with our clients, we exerted even more effort to help them as best we could. Whether it was to bridge this difficult period, slow down and then start up again or, on the contrary, to manage the large growth of their transactions and activities. Thus, most months were far busier than usual. And we bring the determination to fight even more into the year 2021. We expect that more and more companies will be open to outsource services, including marketing.

Neither we nor our clients could have foreseen what last year brought. Unfortunately, it affected some a bit more than us (even though we grew by double compared to 2019, we originally planned 30% more). And how can we help clients overcome this unpredictable situation? We use our greatest advantage: the flexibility of our team. Thanks to our model of operation, we could rearrange the entire team currently working on a client according to its momentary needs and configure the cooperation so that it accommodates the current conditions. Sometimes we changed the composition of the team to be more executive, sometimes we pulled back and other times added more. In addition to the many challenges, 2020 also brought a lot of good aspects to us. We decided to choose five of the most important ones.

1. We welcomed new faces to the team

And both from the ranks of external workers and in-house employees. This helped us take our services to a higher level and now we target our clients’ needs more accurately. We have capable juniors in marketing and in the graphic studio, we have a far stronger copywriting team for both Czech and English content and we have also become stronger in digital marketing and social media. But we still are not complete. We are looking for a Marketing Manager that will take care of one of our key clients and will also finally have time for the marketing of senseZOOM itself.

2. We launched a graphic studio

During the course of our operations, we noticed that we are getting more and more assignments concerning graphics and visual identity. This led to the establishment of our own graphic studio and, at the end of 2020, we introduced www.primestudio.cz. Thanks to this, we are more flexible and can cater to companies that need to work on their brand and visual identity or only need a logo or a website. We are glad to be able to show you all the beautiful things that the lads from Prime have already created.

3. We zoomed on Novák’s social network

The success that we celebrated with our clients is no less important. Together with the traditional butchery Novák we managed to take its strategy, visual identity, communication and social network to a higher level. Thanks to this, we have noticed both positive commercial results and, more importantly, greater customer satisfaction. We also launched lots of local campaigns all tailored to specific stores, thanks to which we managed to better address the butcher’s customers with a more personal approach. We also improved the client’s product photos — their venison and pork feast campaigns were among those of which we are especially proud.

4. Success at Group-IPS and Crowdberry

For Group-IPS, we started producing podcasts, a form of media that maybe has its best days behind it, but is still an important channel for technological firms. It is called The HUB and introduces all the experts from Group-IPS, who pass on their experience and knowledge from all sectors of the company through it, but also share how they draw on inspiration from their children’s Montessori preschool for managing a team, for example. If you are interested in anything concerning project management and more, we recommend listening to it on Apple Podcasts or Spotify.

For Crowdberry, the biggest challenge was to move all face-to-face meetings that are so important for investing to the online world. The second was to manage a large number of new investment campaigns as growing companies, especially e-commerce players, need more capital during the Corona crisis. We also completely adopted everything that is needed not only to hold successful webinars but also to host them. We helped successfully fund Isadore Apparel, which subsequently, thanks to Crowdberry, could launch a successful advertising campaign and celebrate a massive increase in sales. And we can’t forget the campaign for Footshop, the funding of which was undoubtedly the most significant event for Crowdberry. Last, but not least, we also contributed to the launch of a new Crowdberry division, which concentrates on the search for investment opportunities in the area of real estate and for the beginning of 2021 we are preparing the launch of a new, automated online platform.

5. senseZOOM and the chocolate factory

Chocotopia also went through a huge change thanks to us. Not only did we help with the new visual identity, but we also improved communication. That was a huge success for us in and of itself, though the most important event was definitely the launch of the Chocolate Experience Centre in Průhonice. We also started up online and offline campaigns and made sure that as many people as possible knew about its opening. And it worked! The number of visitors to the centre increased by 50–100% during our campaign.

In conclusion, we would like to thank everyone who went through this year with us. Though it was demanding, it was also full of experiences. We are fully prepared for the big question mark that is the year 2021, and we are looking forward to whatever it throws our way!